Jak rozpocząć współpracę?

Krok po kroku

Krok 1.

Tytuł wykonawczy

Wierzyciel jest zobowiązany do posiadania tytułu egzekucyjnego, takiego jak wyrok, nakaz zapłaty lub postanowienie, który został wyposażony w klauzulę wykonalności, aby móc prowadzić egzekucję.

Krok 2.

Wniosek egzekucyjny

Kiedy jesteś w posiadaniu tytułu wykonawczego, następnym krokiem, który powinieneś podjąć, jest złożenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego. Ten dokument jest niezbędny, aby zainicjować proces egzekucyjny.

Krok 3.

Opłaty

Przy złożeniu wniosku o egzekucję świadczeń pieniężnych nie uiszczamy opłaty. Opłaty uiszczane są natomiast przy złożeniu np. wniosku o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego, wniosku o wprowadzenie w posiadanie lub opróżnienia nieruchomości, wniosku o doręczenie pism. Złożenie wniosku wiąże się z uiszczeniem na wezwanie komornika kosztów gotówkowych, których wysokość uzależniona jest od zakresu wnioskowanych czynności.

Jak możemy Tobie pomóc?

Nasze kompetencje

Egzekucja należności pieniężnych

Do przeprowadzenia egzekucji,
w tym egzekucji świadczeń pieniężnych niezbędne są: tytuł wykonawczy i wniosek egzekucyjny.
Wykonanie egzekucji precyzuje zadłużenie do ściągnięcia i zezwolenie na wszelkie formy egzekucji
z właściwościami, do czego potrzebne jest zaznaczenie. Dłużnik ma możliwość stosowania preferowanych sposobów egzekucji.

Zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie, które ma być egzekwowane, powinno zostać opatrzone klauzulą wykonalności.
W przypadku wyroku sądu pierwszej instancji w sprawach gospodarczych, nakładającego obowiązek świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, jest on automatycznie wykonalny bez konieczności dodatkowej klauzuli wykonalności, zgodnie z art. 4585 w zw. z 492 kpc.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

W ramach egzekucji świadczeń niepieniężnych najczęściej wykonuje się: Opróżnienie, opuszczenie
i wydanie lokalu mieszkalnego.
- Opróżnienie z rzeczy i wydanie lokalu mieszkalnego;
- Wydanie lokalu mieszkalnego;
- Opróżnienie z rzeczy i wydanie lokalu użytkowego;
- Wydanie lokalu użytkowego;
- Opróżnienie z rzeczy i wydanie nieruchomości gruntowej.

Egzekucja
z nieruchomości

Do wszczęcia egzekucji
z nieruchomości wymagany jest wniosek wierzyciela oraz tytuł wykonawczy.
Po otrzymaniu wniosku od wierzyciela
o zajęcie nieruchomości, elektronicznie złożymy w właściwym Wydziale Ksiąg Wieczystych wniosek o umieszczenie ostrzeżenia dotyczącego rozpoczęcia egzekucji.

Protokuł stanu faktycznego

Protokół ma moc dokumentu urzędowego, może zostać wykorzystany jako dowód w sądzie, np. na okoliczność zaistnienia pewnych faktów.
Protokół stanu faktycznego, to dokument zawierający zapis obserwacji dokonanych przez komornika podczas osobistego badania okoliczności. Za sporządzenie protokołu stanu faktycznego naliczana jest opłata stała.

Inne
prawa majątkowe

Egzekucje z innych praw majątkowych regulują
art. 909 – 912 kpc.
Realizacja egzekucji wymaga zaangażowania wierzyciela lub jego pełnomocnika oraz aktywną współpracę z komornikiem.
Przykładowe obowiązki wierzyciela:
- Złożenie do sądu wniosku o ustanowienie kuratora do zapewnienia należytego wykonania praw dłużnika;
- Złożenie zlecenie dokonania sprzedaży wybranych instrumentów finansowych.