Informacje dla dłużnika

Jak możemy Tobie pomóc?

Ochrona informacji

Informacje o procedurach egzekucyjnych przekazywane telefonicznie i mailowo są ograniczone ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W komunikacji z Kancelarią konieczne jest używanie numeru referencyjnego sprawy komorniczej i danych osobowych dłużnika. Komornik za każdym razem musi również informować, że udawanie innej osoby i wprowadzanie w błąd instytucji egzekucyjnej jest przestępstwem podlegającym ściganiu z mocy prawa.

Obowiązek złożenia wyjaśnień

Zgodnie z artykułem 801 kodeksu postępowania cywilnego, w sytuacji, gdy wierzyciel, sąd kierujący egzekucją z własnej inicjatywy, bądź inny upoważniony do tego organ nie jest w stanie określić majątku, który mógłby być wykorzystany do zadowolenia roszczeń wierzyciela, komornik zobowiązany jest wezwać dłużnika do dostarczenia stosownych informacji na temat swojego majątku. Dłużnik jest zobowiązany dostarczyć takie informacje, co może zostać wykonane zarówno osobiście w biurze Kancelarii, jak i w formie pisemnej.

Obowiązek dłużnika

Dłużnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić komornika o zmianie adresu zamieszkania lub o pobycie przekraczającym jeden miesiąc, w przeciwnym razie może zostać mu nałożona kara finansowa. Jeżeli dłużnik zaniedba tego obowiązku, wszelką korespondencję wysłaną na ostatnio znanym adresie zostanie uwzględniono jako doręczoną i dołączoną do akt sprawy.

Wpłaty

Wszystkie płatności związane z postępowaniami egzekucyjnymi można realizować gotówką w kasie Kancelarii podczas godzin pracy biura lub dokonując przelewu na wskazany niżej numer konta bankowego:

Nr rachunku bankowego: PKO BP SA 74 1020 5226 0000 6402 0428 4980