Informacje dla wierzyciela

Nasze kompetencje

Wszczęcie egzekucji

Aby zainicjować proces egzekucyjny, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z tytułem wykonawczym. Wniosek i wszelkie oświadczenia mogą być złożone pisemnie lub ustnie. Dokument musi określać cel egzekucji i wybraną metodę. Wierzyciel może zaproponować kilka sposobów egzekucji na jednego dłużnika i spełniać formalne wymogi określone w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego.

Siedziba dłużnika

W przypadku, gdy miejsce zamieszkania lub siedziba dłużnika znajduje się poza obszarem jurysdykcji Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, wniosek o uruchomienie procedury egzekucyjnej musi zawierać dodatkowe oświadczenie. Powinno ono wskazywać, że wierzyciel wybrał komornika zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 771).

Wniosek egzakucyjny KM (wszelkie inne roszczenia)

Wniosek egzekucyjny KMP (roszczenia alimentacyjne)
Wniosek o podwyższenie alimentów
Wniosek egzekucyjny – eksmisja